Szkoła

Opublikowano 4 marca 2015 | Autor: Zespół eCzyżkówko

0

UWAGA! – nabór do szkół w systemie elektronicznym – zasady

Informujemy, że nabór do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznych systemów rekrutacji. W bieżącym roku rozpoczynamy elektroniczny nabór do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Poniżej lista adresów do poszczególnych typów placówek:

PRZEDSZKOLA: bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl
SZKOŁY PODSTAWOWE: bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl
GIMNAZJA: bydgoszcz-gim.edu.com.pl
SZKOŁY PONADGIMNZAJALNE: bydgoszcz.edu.com.pl

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych rozpocznie się w miesiącu marcu, a szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.

Poniżej informacje o zasadach naboru do szkół podstawowy, zerówek, gimnazjum i liceum.

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

na rok szkolny 2015/2016

W roku 2015 po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu naboru. Rejestracja ucznia przez rodzica rozpocznie się 16 marca br. na stronie: www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

 KRYTERIA NABORU

Kryteria Punkty Wymagane dokumenty
Dziecko, które zameldowane  jest w Bydgoszczy. 60
Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla, na  którym  znajduje się wybrana szkoła podstawowa. 10
Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej. 20 Pisemne oświadczenie rodzica
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczało do wybranej szkoły podstawowej (zespołu szkół). 20 Pisemne oświadczenie rodzica
Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie obwodu wybranej  szkoły podstawowej (lub osiedla, na którym znajduje się szkoła). 5 Zaświadczenie z miejsca pracy (z ostatniego miesiąca)
Dziecko, które uczęszcza do przedszkola położonego na terenie osiedla,  na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa. 5 Pisemne oświadczenie rodzica
Dziecko, którego dziadkowie mieszkają na terenie obwodu szkoły 2 Pisemne oświadczenie dziadków
Wielodzietność rodziny kandydata. 2 Pisemne oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność kandydata. 2 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 2 Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 2 Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 2 Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 2 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 2 Decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia z tytułu rodziny zastępczej

TERMINY NABORU

Etap rekrutacji Data
Rejestracja ucznia przez rodzica 16 marca – 10 kwietnia
Publikacja list zakwalifikowanych 17 kwietnia, godz. 12
Potwierdzanie woli nauki 17 – 24 kwietnia
Publikacja list przyjętych 29 kwietnia, godz. 12

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Miasto Bydgoszcz, na rok szkolny 2015/2016

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. System dostępny będzie od 31 marca pod adresem: www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

KRYTERIA NABORU

1) Na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, tj.:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady  Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

L.p. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium
Dziecko 5 -letnie realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 50 W przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – stosowne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
Dziecko, którego oboje  rodzice (opiekunowie prawni)  pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym. 30 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym
Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2015/2016 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończyło edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu pierwszego wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru 10 ———
Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni)  albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy, 5 Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały
Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. 2 Zaświadczenie wydane przez OPS
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia,  lub  zaświadczenie wydany przez ośrodek pomocy społecznej  o objęciu rodziny wsparciem asystenta

TERMINY NABORU

 Etap rekrutacji Termin
 • Składanie przez rodziców deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej
19 marca – 26 marca
 • Publikacja oferty przedszkoli
od 31 marca
 • Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
31 marca – 17 kwietnia
 • Publikacja wyników i potwierdzanie woli
8 maja – 15 maja
 • Rekrutacja uzupełniająca – rejestracja kandydatów
29 czerwca – 6 lipca
 • Rekrutacja uzupełniająca – publikacja wyników i potwierdzanie woli
10 lipca – 14 lipca

 

Kryteria rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

na rok szkolny 2015/2016

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

KRYTERIA LICZBA

PUNKTÓWDOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z 4 przedmiotów obowiązkowych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w tym języka polskiego i matematyki oraz 2 wskazanych przez szkołę. Punkty obliczane wg zasad:

ocena celujący

ocena bardzo dobry

ocena dobry

ocena dostateczny

ocena dopuszczająca

 

Punkty pochodzące z przeliczenia oceny zachowania ukończenia szkoły podstawowej. Punkty obliczane wg zasad:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawnemax 20

 

 

 

5

4

3

2

1

 

max 4

 

4

3

2

1Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej3Liczba punktów uzyskanych podczas sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.1,25 za każdy punkt uzyskany na sprawdzianieZaświadczenie ze sprawdzianu4Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

 

 1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 2. Średnia z przedmiotów wskazanych przez szkołę.
 3. Laureat konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 4. Finalista konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 5. Za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie – za miejsca III – I  lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach: (max 10)

– ogólnopolskich,

– wojewódzkich,

– powiatowych/Gmina Bydgoszcz.

 1. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

max 18

(niezależnie od liczby osiągnięć)

5

Średnia x 0,1

5

 

3

 

 

 

4 – 6

3 – 5

2 – 4

1

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Kryteria różnicujące, w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów1Wielodzietność rodziny kandydata.Pisemne oświadczenie rodzica2Niepełnosprawność kandydata.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność3Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności4Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności5Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności6Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem7Objęcie kandydata pieczą zastępczą.Decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia z tytułu rodziny zastępczej

Kryteria dodatkowe przyjęcia do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, integracyjnych, terapeutycznych.

Rekrutacja do oddziałów sportowych  – uczeń przystępuje do prób sprawności fizycznej (termin i szczegółowe informacje na stronach internetowych szkół). Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest m. in. zaliczenie przez ucznia prób sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza i pisemna zgoda rodziców.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych – uczeń musi uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są:

1) na podstawie skierowania uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

2) uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  (15-17 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.

Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

Zarządzenie Nr 17/2015

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 18.02.2015 r.

 w  sprawie  ustalenia  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  na  rok  szkolny  2015/2016  do  publicznych  gimnazjów  i  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych oraz  wyników  egzaminu  gimnazjalnego,  a  także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

 Na  podstawie  art.  9  ust.  2,  art.  10  ust.  1  i  ust.  9  ustawy  z  dnia  6  grudnia 2013  r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  niektórych  innych  ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7 i 811) zarządza się, co następuje:

§  1.  W  postępowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  szkolny  2015/2016  do  publicznego gimnazjum  i  publicznej  szkoły  ponadgimnazjalnej  określa  się  następujące  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów:

A. Gimnazja dla młodzieży                                                                                                                 
Składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  gimnazjów ogólnodostępnych, niewymienionych w punkcie 2. od 27 kwietnia 2015 r.do 10 czerwca 2015 r.

(środa) do godz. 15.00

Składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  gimnazjów  dwujęzycznych,  oddziałów  dwujęzycznych  w    gimnazjach ogólnodostępnych,  gimnazjów  sportowych,  gimnazjów mistrzostwa  sportowego,  oddziałów  sportowych w gimnazjach ogólnodostępnych. od 27 kwietnia 2015 r.do 15 maja 2015 r.

(piątek) do godz. 15.00

Przeprowadzenie  odpowiednio  sprawdzianu  uzdolnień kierunkowych  lub  prób  sprawności  fizycznej  dla  kandydatów do szkół lub oddziałów wymienionych w punkcie 2. od 18 majado 3 czerwca 2015 r.

(środa)

Składanie  świadectw  ukończenia  szkoły  podstawowej  i zaświadczeń  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej o  szczegółowych  wynikach  sprawdzianu  oraz  innych wymaganych dokumentów. do 29 czerwca 2015 r.(poniedziałek),

do godz. 15.00

 

Ogłoszenie  list  kandydatów  zakwalifikowanych  do przyjęcia do gimnazjów 1 lipca 2015 r.(środa)

do godz. 15:00

Potwierdzenie  woli  podjęcia  nauki  w  danym  gimnazjum przez  kandydatów  umieszczonych  na  listach zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjów 2 lipca 2015 r.(czwartek)

do godz. 15:00

Ogłoszenie  list  kandydatów  przyjętych  do  gimnazjów, którym nie wyznaczono obwodu do 3 lipca 2015  r.(piątek)

do godz. 15.00

Ogłoszenie  list  kandydatów  przyjętych  do  gimnazjów obwodowych do 7 lipca 2015 r.(wtorek)

do godz. 15.00

B. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i technika
Składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  szkół ponadgimnazjalnych  dla  młodzieży  (zasadniczych  szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników),  niewymienionych w punkcie 2. od 25 maja 2015 r.do 22 czerwca 2015 r.

(poniedziałek)

do godz. 15.00

Składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  szkół  ponadgimnazjalnych  dwujęzycznych,  oddziałów  dwujęzycznych w  szkołach  ponadgimnazjalnych  ogólnodostępnych, ponadgimnazjalnych  szkół  sportowych,  ponadgimnazjalnych  szkół  mistrzostwa  sportowego,  oddziałów sportowych  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  ogólnodostępnych  oraz  do  szkół  ponadgimnazjalnych  lub oddziałów  szkół  ponadgimnazjalnych  do  których kandydaci zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych. od 27 kwietnia 2015 r.do 15 maja 2015 r.

(piątek)

do godz. 15.00

 

Przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów uzdolnień  kierunkowych  dla  kandydatów  do  szkół  lub oddziałów wymienionych w punkcie 2. od 18 majado 3 czerwca  2015 r.

(środa)

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  o  szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. do 29 czerwca 2015 r.(poniedziałek)

do godz. 15.00

Ogłoszenie  list  kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  do szkół. do 2 lipca 2015  r.(czwartek)

do godz. 15.00

Potwierdzenie  woli  podjęcia  nauki  w  danej  szkole  przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół. do 7 lipca  2015 r.(wtorek)

do godz. 12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. 8 lipca 2015 r.(środa),

do godz. 12.00

§  2.  W  postępowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  szkolny  2015/2016  do  publicznej  szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się – we współpracy z dyrektorami publicznych szkół ponadgimnazjalnych – następujący sposób przeliczania  na  punkty  ocen  z  języka  polskiego  i  trzech  wybranych  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Maksymalna liczba punktów do uzyskania za osiągnięcia Punktacja 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego               100 Maksymalna punktacjaskładowa
Część humanistyczna
Język polski 20
Historia i wiedza o społeczeństwie 20
Cześć matematyczno-przyrodnicza
Matematyka 20
Przedmioty  przyrodnicze  (biologia, fizyka, chemia, geografia) 20
Języki obce
Język obcy na poziomie podstawowym 20
Oceny z zajęć edukacyjnych                 64 Liczba punktów
2.1. Język polski 16
 • stopień celujący
16
 • stopień bardzo dobry
14
 • stopień dobry
11
 • stopień dostateczny
6
 • stopień dopuszczający
2
2.2 Trzy zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę:  (za  każde  wskazane  zajęcia edukacyjne max 16 punktów) 48
 • stopień celujący
16
 • stopień bardzo dobry
13
 • stopień dobry
10
 • stopień dostateczny
5
 • stopień dopuszczający
2
Inne  osiągnięcia  kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  36 Liczba punktów
3.1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6  
3.2. Osiągnięcia  w  konkursach  i  zawodach wiedzy,  artystycznych,  sportowych organizowanych  przez  kuratora  oświaty albo  organizowanych  co  najmniej  na szczeblu  powiatowym  przez  inne  podmioty działające na terenie szkół 20(niezależnie od liczby

osiągnięć)

 

 • uzyskanie  w  olimpiadach  dla  uczniów gimnazjów  (przeprowadzonych  w  latach  szkolnych  2012/2013-2013/2014) lub  w  konkursach  przedmiotowych organizowanych przez  kuratora oświaty  lub  w konkursach  współorganizowanych  przez    kuratora  oświaty tytułu finalisty,
15
 • uzyskanie  w  konkursach  tematycznych oraz  w  innych  konkursach współorganizowanych  przez    kuratora oświaty tytułu laureata
5
 • uzyskanie  w  konkursach  tematycznych oraz  w  innych  konkursach  współorganizowanych przez  kuratora oświaty tytułu finalisty
3
3.3 Osiągnięcia  w  zawodach  sportowych organizowanych  co  najmniej  na  szczeblu powiatowym  4(niezależnie od liczby

osiągnięć)

 • osiągnięcia  na  szczeblu  krajowym  lub międzynarodowym  –  uzyskanie wysokiego  miejsca  (I-III  miejsce drużynowe, I-III miejsce indywidualne)
  4
 • osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim  – uzyskanie  wysokiego  miejsca  (I-III miejsce  drużynowe,  I-III  miejsce indywidualne)
  3
 • osiągnięcia na szczeblu powiatowym   – uzyskanie wysokiego miejsca (I miejsce drużynowe, I-III miejsce indywidualne)
  2
3.4 Osiągnięcia  w  zawodach  wiedzy  i artystycznych  organizowanych  co  najmniej na szczeblu powiatowym 4(niezależnie od liczby

osiągnięć)

osiągnięcia  na  szczeblu  krajowym  lub międzynarodowym  –  uzyskanie wysokiego  miejsca  (laureat,  inny zwycięski tytuł, I-III miejsce)   4
osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim – uzyskanie  wysokiego  miejsca  (laureat, inny zwycięski tytuł, I-III miejsce)   3
osiągnięcia  na  szczeblu  powiatowym – uzyskanie wysokiego miejsca (laureat, inny zwycięski tytuł, I-III miejsce)   2
3.5 Osiągnięcia  w  aktywności  na  rzecz innych ludzi w formie wolontariatu Wolontariat  rozumiany  jako  działalność wykonywania  ochotniczo  i  bez  wynagrodzenia  (np.  aktywna  współpraca    z  domem dziecka, hospicjum,  organizacjami  charytatywnymi  itp.)  na  zasadach  określonych w ustawie  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie. Działalność  musi  być  udokumentowana i prowadzona  przez  co  najmniej  nieprzerwany okres 10 miesięcy.  2 2

Uwagi do tabeli: 

 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa  liczbie  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  oceny  z  języka  polskiego  i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.
 • Kujawsko-Pomorski  Kurator  Oświaty  ustala  (w  punkcie  1)  sposób  przeliczania wyników  z  każdej  części  egzaminu  gimnazjalnego  podanego  w procentach  na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.
 • Suma  składowych  punktów  za  każde  z  podanych  w  punktach  1-3  osiągnięć  nie może  być  większa  od  maksymalnej  liczby  punktów  przydzielanych  za  dane osiągnięcie.  W  przypadku,  gdy  suma  punktów  składowych  przekracza  maksymalną  liczbę  punktów  do  uzyskania  za  osiągnięcie,  kandydat  otrzymuje  maksymalną liczbę punktów.

 § 3. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z danego zakresu  lub  danej  części  lub  całości  egzaminu  gimnazjalnego  przyznaje  się  następujące liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Część humanistyczna, zakres wiedzy i umiejętności z języka polskiego Część matematyczno – przyrodnicza, zakres wiadomości  i umiejętności z matematyki 

Część trzecia, zakres wiedzy i umiejętności z języka obcego:

Ocena  na  świadectwie  ukończenia  gimnazjum  z  języka polskiego, matematyki i języka obcego: Liczba punktów 
 • stopień celujący
20
 • stopień bardzo dobry
16
 • stopień dobry
12
 • stopień dostateczny
8
 • stopień dopuszczający
4
Część humanistyczna, zakres wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie 
Średnia ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie na świadectwie ukończenia  gimnazjum  liczona  z  dokładnością  do  jednego miejsca po przecinku Liczba punktów 
 • 5,5 – 6,0
20
 • 4,5 – 5,4
16
 • 3,5 – 4,4
12
 • 2,5 – 3,4
8
 • 2,0 – 2,4
4
Część  matematyczno  –  przyrodnicza,  zakres  wiadomości    i  umiejętności  z  biologii, chemii, geografii i  fizyki 
Średnia ocen z biologii, chemii, geografii i  fizyki na świadectwie ukończenia  gimnazjum,  liczona  z  dokładnością  2  miejsc  po przecinku: Liczba punktów 
5,75 – 6,00 20
5,50 – 5,74 18
5,00 – 5,49 16
4,50 – 4,99 14
4,00 – 4,49 12
3,50 – 3,99 10
3,00 – 3,49 8
2,50 – 2,99 6
2,25 –  2,49 4
2,00 – 2,24 2

 § 4. Niezależnie od zasad określonych w § 2 i § 3, na podstawie art. 20d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w  pierwszej  kolejności  do  wybranej  szkoły  przyjmowani  są  laureaci  lub  finaliści ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów  przedmiotowych o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  przeprowadzonych  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  oraz  sposobu  przeprowadzania  konkursów,  turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 § 5. Załączniki do zarządzenia stanowią:

1)      Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  dla  uczniów  szkół  podstawowych  w  latach szkolnych 2012/2013- 2014/2015, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranego gimnazjum (Załącznik 1).

2)      Wykaz  konkursów  organizowanych  i  współorganizowanych  przez Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  w  latach  szkolnych  2012/2013- 2014/2015,  których  laureaci  uzyskują  prawo  wstępu  do  dowolnie  wybranej szkoły  ponadgimnazjalnej,  a  finaliści  uzyskują  15  punktów  w  procesie rekrutacji (Załącznik 2).

3)      Wykaz  konkursów  tematycznych  oraz  innych  konkursów współorganizowanych  przez  Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  dla uczniów  szkół  podstawowych  w  latach  szkolnych  2013/2014-  2014/2015, których  laureaci  uzyskują  5  punktów,  a  finaliści  uzyskują  3  punkty  w procesie rekrutacji (Załącznik 3).

4)      Wykaz  konkursów  tematycznych  oraz  innych  konkursów współorganizowanych  przez  Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  dla uczniów  gimnazjów  w  latach  szkolnych  2012/2013- 2014/2015,  których laureaci  uzyskują  5  punktów,  a  finaliści  uzyskują  3  punkty  w  procesie rekrutacji (Załącznik 4).

5)      Wykaz  zawodów  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych  organizowanych  na  szczeblu  co  najmniej  powiatowym,  przez  inne  podmioty  działające na  terenie  szkoły  dla  uczniów  szkół  podstawowych  w  roku  szkolnym 2014/2015, których zwycięzcy w zależności od miejsca uzyskują od 2 do 4 punktów (Załącznik 5).

6)      Wykaz  zawodów  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych  organizowanych  na  szczeblu  co  najmniej  powiatowym,  przez  inne  podmioty  działające  na  terenie  szkoły  dla  uczniów  gimnazjów,  w  roku  szkolnym  2014/2015, których  zwycięzcy  w  zależności  od  miejsca  uzyskują  od  2  do  4  punktów              (Załącznik 6).

7)      Lista  dyscyplin  sportowych  obejmujących  konkursy  organizowane  przez polskie  związki  sportowe,  wojewódzkie  interdyscyplinarne  stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (Załącznik 7).

8)      Wykaz  olimpiad  dla  uczniów  gimnazjów  w  latach  szkolnych  2012/2013- 2013/2014,  których  laureaci  uzyskują  prawo  wstępu  do  dowolnie  wybranej szkoły  ponadgimnazjalnej,  a  finaliści  uzyskują  15  punktów  w  procesie rekrutacji (Załącznik 8).

9)      Wykaz  olimpiad  dla  uczniów  gimnazjów  w  roku  szkolnym  2014/2015, których  laureaci  i  finaliści  uzyskują  prawo  wstępu  do  dowolnie  wybranej szkoły ponadgimnazjalnej (Załącznik 9).

§  6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Rozwoju  Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§  7.  Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  na  stronie  internetowej  Kuratorium  Oświaty  w Bydgoszczy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z up. Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

 Jolanta Metkowska

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top ↑
 • Reklamy

  reklama_290x60_weterynarz_01.jpg
 • Kontakt24

  Jeżeli zauważyłeś coś z czym chciałbyś podzielić się z czytelnikami i dotyczy to osiedla Czyżkówko lub mieszkańców, prosimy o wysłanie e-maila na adres kontakt@eczyzkowko.pl.

 • Film

 • Pogoda